Dịch Vụ Vay Mua Xe

Sản phẩm Lãi suất Vay tối đa Thu nhập tối thiểu Hình thức vay Chi tiết
6%/ 80% TSĐB 15Tr Vay theo lương chuyển khoản Đăng ký ngay Chi tiết
7,6% 85% TSĐB Chứng minh tài chính linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết
8,1% 80% giá trị xe Linh hoạt Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai Đăng ký ngay Chi tiết

Vay Mua Xe Theo Standard Chartered

Thu nhập tối thiểu: 15Tr

Lãi suất: 6%//Năm

Vay tối đa: 80% TSĐB

Hình thức vay Vay theo lương chuyển khoản

Vay mua xe Theo TP BANK

Thu nhập tối thiểu: Chứng minh tài chính linh hoạt

Lãi suất: 7,6%/Năm

Vay tối đa: 85% TSĐB

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai

Vay mua xe Theo VIB BANK

Thu nhập tối thiểu: Linh hoạt

Lãi suất: 8,1%/Năm

Vay tối đa: 80% giá trị xe

Hình thức vay Thế chấp tài sản sắp hình thành trong tương lai